Tauler d'anuncis

Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació: dimarts, 27 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 30 Agost, 2017 - 00:00
Canvi de sistema d'actuació de reparcel.lació per compensació bàsica al de cooperació de la unitat d'actuació de la Illa C Can Villà
Data publicació: dilluns, 26 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 29 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva del projecte tècnic d'adequació de planta baixa per a ubicar les noves dependències de la Policia Local de Sant Pol de Mar, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases especifiques reguladores de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar per l'any 2017.
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització d'un contracte de serveis, amb l'objecte d'autoritzar la instal·lació d'uns mòduls amb consignes de lloguer en zona de domini públic marítim terrestre, a les platges del Morer i Can Villar
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte del servei de recollida d'escombraries de Sant Pol de Mar
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 24 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir temporalment, un lloc de treball de MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL -- LLAR D'INFANTS, i constituir una borsa de treball per substitucions d'aquesta categoria.
Data publicació: dijous, 22 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 25 Agost, 2017 - 00:00
Declaració d'un contracte de serveis com a desert: Autorització en zona de domini públic marítim terrestre del servei de lloguer d'embarcacions a la platja de Can Villar
Data publicació: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 3 Juliol, 2017 - 00:00
Acord d'Iniciació
Data publicació: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 18 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases específiques i de la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs-oposició, per cobrir temporalment, un lloc de treball de MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL -- LLAR D'INFANTS, i constituir una borsa de treball per substitucions d'aquesta categoria.
Data publicació: dijous, 15 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 17 Agost, 2017 - 00:00
aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions escolars pel curs 2017/2018, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
Data publicació: dilluns, 12 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 14 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions escolars mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
Data publicació: dilluns, 12 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 14 Agost, 2017 - 00:00
Exposició pública de l'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit pressupostari, mitjançant suplement de crèdit i finançat amb romanent de tresoreria
Data publicació: dilluns, 12 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 14 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procediment de selecció per a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal per oferir el servei de bar de la revetlla de Sant Joan 2017.
Data publicació: dilluns, 12 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 14 Agost, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte per al servei de d'abalisament i instal·lació de mobiliari
Data publicació: dilluns, 12 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 14 Agost, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte per al servei de manteniment d'aire condicionat i de les calderes de la llar d'infants i de l'escola
Data publicació: dilluns, 12 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 14 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació inicial de les bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació i pintat de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar, per a l'any 2017.
Data publicació: dimarts, 6 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 2 Agost, 2017 - 00:00
Declaració de caducitat de les inscripcions i aprovació de la baixa en el Padró Municipal d'Habitants d'aquest municipi dels ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s'hagi realitzat la renovació de la inscripció en el Padró a la qual estan obligats
Data publicació: dimarts, 6 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 2 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació inicial del projecte de reforma de la instal·lació eléctrica per enllumenat públic dels quadres 5-6 i 23, sector Polígon Industrial i sector nucli antic
Data publicació: dimarts, 6 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 2 Agost, 2017 - 00:00
Aprovació inicial del projecte de reforma de la instal·lació eléctrica per enllumenat públic del quadre 29, sector El Sindicat.
Data publicació: dimarts, 6 Juny, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 2 Agost, 2017 - 00:00
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal número 25 per al curs 2017-2018
Data publicació: dimarts, 30 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 3 Juliol, 2017 - 00:00
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA ANUNCI d'informació pública de sol·licitud de concessió d'aigües i modificació de característiques de concessió d'aigües i incoació d'expedients d'extinció.
Data publicació: divendres, 26 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: divendres, 28 Juliol, 2017 - 00:00
Aprovació i Publicació llistes definitives admesos/exclosos Pla d' Ocupació 2017
Data publicació: dimarts, 16 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 17 Juliol, 2017 - 00:00
Llista provisional admesos/exclosos Pla d´Ocupació 2017
Data publicació: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 13 Juliol, 2017 - 00:00
S'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de maig de 2017, la convocatòria del procés selectiu per promoció interna d'una plaça d'administratiu, personal laboral
Data publicació: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 13 Juliol, 2017 - 00:00
S'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 de maig de 2017, la convocatoria del procés selectiu per promoció interna d'una plaça d'administratiu, personal funcionari,
Data publicació: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 12 Juliol, 2017 - 00:00
aprovació de les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats de personal laboral de places amb categoria de TÈCNIC/A EDUCADOR/A - LLAR D'INFANTS, i convocatòria de les proves per a la selecció mitjançant sistema concurs oposició.
Data publicació: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 12 Juliol, 2017 - 00:00
es publica la convocatòriaria per a la concessió de subvencions escolars per tal de poder interposar-hi les al·legacions que es considerin oportunes
Data publicació: divendres, 12 Maig, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 12 Juliol, 2017 - 00:00
es publica la convocatòriaria per a la concessió de subvencions per ajuts socials per tal de poder interposar-hi les al·legacions que es considerin oportunes
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir el procediment per la Contractació del servei de casal d'estiu, mitjançant procediment obert.
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte del servei de desbrossament i neteja
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
es fa públic que s'ignora el lloc de la notificació de l'interessat que figura en l'annex d'aquest Anunci.
Data publicació: dijous, 27 Abril, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 29 Juny, 2017 - 00:00
APROVAR INICIALMENT el projecte tècnic d'adequació de planta baixa per a ubicar les noves dependències de la Policia Local de Sant Pol de Mar
Comparteix aquesta pàgina: