Tauler d'anuncis

Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un ENGINYER/A, per a l'execució d'un programa temporal 'Programa d'actualització, regularització i verificació d'activitats 2017-2020', amb nomenament de funcionari/ària interí/ina, per programa i borsa de treball per substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el referit programa.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en règim de funcionari/ària interí/ina d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure i la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats de places amb categoria d'auxiliar administratiu/va.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva de la memòria valorada del tractament provisional de les aigües residuals del carrer Bon Repòs, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un ENGINYER/A, per a l'execució d'un programa temporal 'Programa d'actualització, regularització i verificació d'activitats 2017-2020', amb nomenament de funcionari/ària interí/ina, per programa i borsa de treball per substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el referit programa.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en règim de funcionari/ària interí/ina d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure i la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats de places amb categoria d'auxiliar administratiu/va.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
iniciació del tràmit per a la recerca dels propietaris desconeguts dels vehicles que van ser retirats i en el supòsit que no es trobin, tramitar el seu desballestament.
Data publicació: dilluns, 25 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 28 Novembre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva d'un projecte: "projecte d'adequació del recinte i dipòsit d'aigua del Pi del Soldat"
Data publicació: dilluns, 25 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 28 Novembre, 2017 - 00:00
adjudicació i formalització d'un contracte: Servei de producció de contingut radiofònic per Ràdio Sant Pol i redacció de la revista municipal i butlletí mensual.
Data publicació: dilluns, 25 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 28 Novembre, 2017 - 00:00
delegació de signatura efectuada per la Secretaria a favor de diversos funcionaris d'aquest Ajuntament.
Data publicació: dilluns, 25 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 28 Novembre, 2017 - 00:00
Adjudicació i formalització d'un contracte: Servei de manteniment de la xarxa i instal·lacions municipals de clavegueram de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
Data publicació: divendres, 8 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 14 Novembre, 2017 - 00:00
aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment d'adjudicació contracte del subministrament i instal·lació de separadors de contenidors, tanques, bancs, papereres i altre mobiliari urbà.
Data publicació: divendres, 8 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 14 Novembre, 2017 - 00:00
aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el procediment d'adjudicació d'un contracte d'obra per a l'adequació d'un local en planta baixa per a ubicar les noves dependències de la policia local de Sant Pol de Mar.
Data publicació: divendres, 8 Setembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 14 Novembre, 2017 - 00:00
Aprovació inicial, Memòria valorada del tractament provisional de les aigües residuals del carrer Bon Repòs. Aplicació del procediment de tramitació d'urgència
Data publicació: dimecres, 30 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 2 Novembre, 2017 - 00:00
LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU: UN LLOC DE TREBALL DE MESTRE/A D'EDUCACIÓ INFANTIL - LLAR D'INFANTS I CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL DE LA MATEIXA CATEGORIA
Data publicació: divendres, 18 Agost, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 23 Octubre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva de les bases específiques i la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació de les parets mitgeres
Comparteix aquesta pàgina: