Tauler d'anuncis

Per la vostra comoditat us oferim el Tauler d'Anuncis integrat al nostre web. Aquest llistat és processat de manera automàtica. Podeu consultar la font de dades oficial https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=823590004 del portal del Consorci Administració Oberta de Catalunya www.aoc.cat
Data publicació: dimecres, 13 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Febrer, 2018 - 00:00
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per una plaça d'enginyer/a per a la l'execució d'un programa temporal, amb nomenament de funcionari/ària interí/ina, per programa i borsa de treball per substitució.
Data publicació: dimecres, 13 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Febrer, 2018 - 00:00
Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'any 2018
Data publicació: dimecres, 13 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 15 Febrer, 2018 - 00:00
Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per una plaça d'auxiliar administratiu de la plantilla de personal funcionari.
Data publicació: dilluns, 11 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 12 Febrer, 2018 - 00:00
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit pressupostari núm 13/2017. L'expedient s'exposa al públic en el termini de 15 dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions.
Data publicació: dilluns, 11 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 12 Febrer, 2018 - 00:00
Intentada la notificació individual en domicili i no havent pogut practicar-la, es procedeix, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a efectuar-la mitjançant edicte.
Data publicació: dilluns, 11 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 12 Febrer, 2018 - 00:00
Adjudicació i formalització del contracte de subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris, lots 2, 3 i 4
Data publicació: divendres, 1 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Febrer, 2018 - 00:00
Esmena errors materials: -memòria del projecte de reforma d'instal·lació elèctrica per enllumenat públic dels sectors Polígon Industrial i Nucli Antic, -memòria d'inici d'expedient, del PCAP del contracte d'obra de reforma d'instal·lació elèctrica per enllumenat públic de Sant Pol de Mar i de l'anunci 114/2017.
Data publicació: divendres, 1 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Febrer, 2018 - 00:00
Intentada la notificació individual en domicili i no havent pogut practicar-la, es procedeix, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a efectuar-la mitjançant edicte.
Data publicació: divendres, 1 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Febrer, 2018 - 00:00
Aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment d'adjudicació del contracte d'obres de reforma d'instal·lació elèctrica per enllumenat públic de Sant Pol de Mar.
Data publicació: divendres, 1 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Febrer, 2018 - 00:00
Aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment d'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de separadors de contenidors, tanques, bancs, papereres i altre mobiliari urbà
Data publicació: divendres, 1 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Febrer, 2018 - 00:00
Aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment d'adjudicació del contracte del servei de retirada de vehicles abandonats i fora d'ús mitjançant la seva alienació.
Data publicació: divendres, 1 Desembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 5 Febrer, 2018 - 00:00
es fa públic que s'ha intentat dues vegades la notificació a l'interessat que figura a aquest anunci, relativa a una notificació de Decret de data 16 d'octubre, el qual transcriu literalment
Data publicació: divendres, 17 Novembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimecres, 24 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió d'ús privatiu de parcel·les de titularitat municipals destinades a horts urbans.
Data publicació: divendres, 17 Novembre, 2017 - 00:00
Data retirada: dimarts, 23 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit del Pressupost 2017
Data publicació: dilluns, 30 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 4 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el procediment d'adjudicació d'un contracte de l'obra d'adequació del dipòsit d'aigua Pi del Soldat.
Data publicació: dilluns, 30 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 4 Gener, 2018 - 00:00
Exposició pública dels expedient de baixa d'ofici del Padró Municipal
Data publicació: dilluns, 30 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 4 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment d'adjudicació del contracte d'obres de reforma d'instal·lació elèctrica per enllumenat públic de Sant Pol de Mar.
Data publicació: dilluns, 30 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 4 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment obert per a l'adjudicació del contracte del subministrament de les peces de vestuari i complements d'uniformitat reglamentaris per a l'equipament dels membres de la Policia Local de Sant Pol de Mar LOT 1.
Data publicació: dilluns, 30 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 4 Gener, 2018 - 00:00
Modificació de l'ordenança general de preus públics per tal d'incloure-hi el preu públic d'una Festa per a la Gent Gran.
Data publicació: dimarts, 24 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 1 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del contracte de l'obra d'adequació del dipòsit d'aigua Pi del Soldat. S'obre la convocatòria per a la licitació .
Data publicació: dimarts, 24 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 1 Gener, 2018 - 00:00
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, i de les Ordenances núms. 2, 5, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 29 i 34 que hauràn de regir per a l'exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
Data publicació: dimarts, 24 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dilluns, 1 Gener, 2018 - 00:00
Modificació de l'ordenança general de preus públics per tal d'incloure-hi el preu públic d'una sortida per a la gent gran.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un ENGINYER/A, per a l'execució d'un programa temporal 'Programa d'actualització, regularització i verificació d'activitats 2017-2020', amb nomenament de funcionari/ària interí/ina, per programa i borsa de treball per substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el referit programa.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en règim de funcionari/ària interí/ina d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure i la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats de places amb categoria d'auxiliar administratiu/va.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació definitiva de la memòria valorada del tractament provisional de les aigües residuals del carrer Bon Repòs, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d'un ENGINYER/A, per a l'execució d'un programa temporal 'Programa d'actualització, regularització i verificació d'activitats 2017-2020', amb nomenament de funcionari/ària interí/ina, per programa i borsa de treball per substitució, en cas de quedar vacant el lloc de treball abans de finalitzar el referit programa.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
Aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en règim de funcionari/ària interí/ina d'una plaça d'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure i la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats de places amb categoria d'auxiliar administratiu/va.
Data publicació: dimarts, 17 Octubre, 2017 - 00:00
Data retirada: dijous, 21 Desembre, 2017 - 00:00
iniciació del tràmit per a la recerca dels propietaris desconeguts dels vehicles que van ser retirats i en el supòsit que no es trobin, tramitar el seu desballestament.
Comparteix aquesta pàgina: