Decret de suspensió dels objectius de qualitat acústica per motiu de la Festa Major

dijous, 20 Juliol, 2017

L’article 21.3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 23 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, determina que les ordenances municipals poden tenir en compte les singularitats pròpies del municipi, com ara les activitats festives i culturals que tinguin arrelament.
Atès que els dies 21, 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol de 2017 se celebrarà la Festa major d’aquesta població i es troben programades actuacions musicals i actes festius diürns i nocturns, resulta pertinent suspendre de manera excepcional els objectius de qualitat acústica a tot el terme municipal pel motiu de la Festa Major de Sant Pol de Mar entre els dies 21/07/207 a partir de les 21h fins el 26/07/2017 a les 5:30h.

RESOLC:

PRIMER: Suspendre de manera excepcional els objectius de qualitat acústica a tot el terme municipal per motiu de la Festa Major de Sant Pol de Mar, entre els dies 21/07/2017 a partir de les 21:00h i fins el 26/07/2017 a les 5:30h de la matinada.

SEGON: Publicar aquest decret al web municipal per a públic coneixement de tothom.

Sant Pol de Mar, 20 de juliol de 2017

L’Alcaldessa                                                          Davant meu, La Secretària
Montserrat Garrido i Romera                                M.Carme Solis Ferrer

Comparteix aquesta pàgina: