COMUNICAT ALS PROVEÏDORS

A partir del 15 de gener, tots els proveïdors que presentin factures a les administracions públiques, hauran de presentar obligatòriament, factura electrònica.
 
És una iniciativa de modernització de l'administració pública destinada a fer-vos més àgil i efectiva la presentació i el seguiment de les factures, reduint costos i garantint la seguretat en la tramitació.
 
A partir d’ara ja es pot accedir des de la web mateixa de l’Ajuntament a un espai on podran:

 • presentar factures electròniques mitjançant el registre telemàtic a la plataforma e.FACT
 • Presentar factures no electròniques a través de l'adreça factures@santpol.cat 
 • Consultar l'estat de tramitació de les factures i la data prevista de pagament per part de l'Ajuntament
 • Consultar les dades del proveïdor i sol·licitar modificar l'adreça o les dades bancàries on volen que l'Ajuntament realitzi els pagaments

Per poder accedir a la tramitació de factures electròniques és necessari un certificat digital que contingui el NIF de l'empresa i que hagi estat emès per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l'Agència Catalana de Certificació.

Alguns exemples de certificats reconeguts són: el eDni, Tcat de CATCert (Agència Catalana de Certificació),FNMT-CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana) i IZENPE

Per a més informació podeu consultar:
http://www.catcert.cat/

Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són a:
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13722
 
Codi DIR3 – Ajuntament de Sant Pol de Mar
 
L01082359

Informació útil  

A la web del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), a la pàgina dedicada als proveïdors, podeu trobar tota classe de informació que us pot ajudar. Concretament:
 
http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses/

 • Com es generen factures electròniques
 • Com lliurar-les a l’Administració
 1. A través de la bústia de lliurament (Hi ha el manual corresponent)
 2. A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica
 • Com consultar l'estat de la vostra factura
 • Més informació
 1. Manuals i portals de factura electrònica per conèixer amb detall la facturació electrònica
 2. Marc jurídic
 3. Relació de consultes freqüents

 Altres enllaços d’interès són:

 D’acord amb la Llei 25/2013, els proveïdors subjectes a l’ús de la factura electrònica són els següents:

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 • Unions temporals d’empreses
 • Agrupació d’interès econòmic i altres segons estableix l’article 4.f) de la Llei 25/2013

FITXERS

Comparteix aquesta pàgina: