Ofertes de treball Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administrativa com a personal funcionari/a interí/ina i la creació d'una borsa de treball de la mateixa categoria

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el proper 9 de novembre de 2017.

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'Oficial conductor de neteja viària i serveis múltiples

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i DOGC (Del 15/03 al 03/04/2018)

NOTA INFORMATIVA: El Certificat mèdic requerit a les Bases Reguladores del Procés sel·lectiu d’oficial Conductor en base a l’article 61.5 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es podran aportar al final del procés sel·lectiu. Aquest certificat el pot expedir el metge de capçalera o un centre privat.
“Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Article 61. Sistemes selectius.
5. Per assegurar l'objectivitat i la racionalitat dels processos selectius, les proves es podran  completar amb la superació de cursos, de períodes de pràctiques, amb l'exposició curricular pels candidats, amb proves psicotècniques o amb la realització d'entrevistes. Igualment es podran exigir reconeixements mèdics.”

Convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'Oficial conductor i serveis múltiples

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i DOGC (Del 15/03 al 03/04/2018)

 NOTA INFORMATIVA:  El Certificat mèdic requerit a les Bases Reguladores del Procés sel·lectiu d’oficial Conductor en base a l’article 61.5 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es podran aportar al final del procés sel·lectiu. Aquest certificat el pot expedir el metge de capçalera o un centre privat.
“Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Article 61. Sistemes selectius.
5. Per assegurar l'objectivitat i la racionalitat dels processos selectius, les proves es podran  completar amb la superació de cursos, de períodes de pràctiques, amb l'exposició curricular pels candidats, amb proves psicotècniques o amb la realització d'entrevistes. Igualment es podran exigir reconeixements mèdics.”

Convocatòria dels processos selectius dels Plans Ocupacionals de l'Ajuntament de Sant Pol 2018

Els perfils professionals que es necessiten durant aquest any són els següents:
 
  •  Un/a  auxiliar tècnic/a de so i editor/a de programes de ràdio   (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 26/04/2018)
  •  Un/a delineant (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018)
  •  Un/a operari/ària de serveis múltiples  (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018)
  •  Un/a agent cívic/a informador/a de Medi Ambient  (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018)
  •  Un/a tècnic/a auxiliar de turisme  (Període de presentació d’instàncies del 17/04/2018 al 06/05/2018) 

Els requisits que s’hauran de reunir per fer efectives les corresponents contractacions es troben a les bases adjuntes.
 

Convocatòria del procés selectiu per a borsa de treball d'un/a arquitecte/a superior

Termini de presentació de sol·licituds: Del 20/04/2018 al 09/05/2018 

L'objecte d'aquestes bases és regular el concurs públic de borsa de treball per proveir places amb caràcter temporal ja sigui per substitucions (art. 10.1b) TREBEP), per acumulació de tasques (art. 10.1d) TREBEP) o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentària de les mateixes en la següent categoria(art. 10.1a) TREBEP):
El sistema de selecció serà el de concurs-oposició.
S’inclouran dins de la referida borsa tots els/les aspirants que hagin superat el procés de selecció.
El termini de vigència de la borsa de treball serà de tres anys o fins la celebració d’una nova borsa de treball de la mateixa categoria.
 
AdjuntMida
PDF icon Anunci BOP208.98 KB
PDF icon Anunci DOGC27.55 KB
PDF icon Model Instància45.01 KB
Comparteix aquesta pàgina: